H, Hemp Gru

Hemp Gru - Jedność po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Bilon:
Jedność jest siłą, jedność ma moc
Jedność to my, a my to hip hop.
I ty i on, tak matka jak i córka
z bogatego domu czy biednego podwórka.
Środowisk różnych i podzielonych zdań
Uniwersytet głowy, talenty z ciemnych bram.
Możesz mieć plan lub wolnym stylem grać
Zabijać czas czy ciężko pracować
Jedno jest ważne, człowiekiem zawsze być
Godnie żyć, swych najbliższych mocno chwyć.
Przyjaźni nić, ta jedność jest jak stal.
Na sercu znak, w duszy wolny jak ptak
Jestem z tobą brat, jestem z wami siostry
Bilet Emokah, Hemp Gru, rachunek jest prosty.
Jedność jest w tobie, potem się łączy w tłum,
Jeśli czaisz klimat bywaj zawsze zdrów.

Jedność jest w tobie, jedność jest w nas.
Liczy się rodzina, a nie stracony czas
Jedność jest siłą, jedność ma moc.
Przyjaźń i szacunek, Hemp armia to jest to.

Jedność jest w tobie, jedność jest w nas.
Liczy się rodzina, a nie stracony czas
Jedność jest siłą, jedność ma moc.
Przyjaźń i szacunek, Diil Gang to jest to.


Żary:
Wiadomo, że nikt nie chce być samotny
Jak zachowujesz się jak człowiek są przy tobie ziomki.
To o miłości, która trzyma nas w jedności,
My dzięki współpracy mamy wiele możliwości.
Od wielu lat trzymamy się razem,
Nie jeden raz podróż tym samym szlakiem.
Z pełnym plecakiem, pogoda w kratę
Cieszy mnie to, że mam komu mówić bracie.
To mnie umacnia, daje mi siłę.
To jak diil gang, który mam za rodzinę.
Wiem, po co żyję, po co tu jestem.
By znaleźć szczęście i dać komuś szczęście.
Dbać o swoich bliskich, nie tylko o siebie.
Postępować tak, by nie znaleźć się na glebie.
Stawiać na ludzi, tych których jestem pewien.
Tych, których łączy jedność, nie pieniędzy szelest.

Jedność jest w tobie, jedność jest w nas.
Liczy się rodzina, a nie stracony czas
Jedność jest siłą, jedność ma moc.
Przyjaźń i szacunek, Hemp armia to jest to.

Jedność jest w tobie, jedność jest w nas.
Liczy się rodzina, a nie stracony czas
Jedność jest siłą, jedność ma moc.
Przyjaźń i szacunek, Diil Gang to jest to.


Wilku:
Jeden Bóg, jedna krew, jedno przeznaczenie.
W jedności siła, warszawskie podziemie.
Czekamy na naszych braci, oni wiedzą o tym.
Mamy, dużo pracy, bo chcemy więcej floty.
Razem zbudujemy nową Polskę, nowy ład,
Nowy porządek, lepszy świat.
J to początek, ta saga będzie trwać.
To Żary, to Hudy, to Jasiek MBH.
Znasz ten smak, zero strat.
Ten rap jest w nas, najwyższy czas.
Aby każdy to zczaił.
HG na fali sprawi,
że będziesz dobrze się bawił.
Wciąż na luzie, gimbusy są zabawne.
To ja i moi ludzie, diil gang na zawsze.
Niesiemy światło ziom, niesiemy prawdę.
Przecież znasz mnie,
Każdego dnia idziemy po zwycięstwo,
Jedność, lojalność, braterstwo.

Jedność
to hip hop!!

Tłumaczenie:

Tak wyglądał by tekst w wersji angielskiej...

Unity is strength, unity is strength
The unity that we, and we are hip hop.
And you and he, as a mother and daughter
from the rich or the poor house yard.
Different backgrounds and division
University heads, talents of the dark gates.
You have a plan or free-style play
Kill time and hard work
One thing is important, a man always be
Live with dignity, their loved ones tight grasp.
Thread of friendship, this unity is like steel.
At the heart of the character, the soul free as a bird
I'm with you brother, I'm with you sister
Ticket Emokah, Hemp Gru, the account is simple.
Unity is in you, then connects with the crowd,
If you ever come here czaisz healthy climate.

Unity is in you, the unity is in us.
What matters is family, not for lost time
Unity is strength, unity is strength.
Friendship and respect, Hemp is the army.

Unity is in you, the unity is in us.
What matters is family, not for lost time
Unity is strength, unity is strength.
Friendship and respect, Diil Gang this is it.


It is known that no one wants to be lonely
How do you behave like a man is with you guys.
It's a love that keeps us in unity,
My thanks to the cooperation we have many possibilities.
For many years, stick together,
Not once traveling the same route.
With a full backpack, the weather in the lattice
I am glad that I have someone to talk brother.
It strengthens me, gives me strength.
It's like diil gang, who have a family.
I know why I live, why I'm here.
To find happiness and give someone happiness.
Take care of your loved ones, not only for herself.
Proceed so as not to be on the ground.
Put on people, those whom I'm sure.
Those who have a unity, not a rustle of money.

Unity is in you, the unity is in us.
What matters is family, not for lost time
Unity is strength, unity is strength.
Friendship and respect, Hemp is the army.

Unity is in you, the unity is in us.
What matters is family, not for lost time
Unity is strength, unity is strength.
Friendship and respect, Diil Gang this is it.


One God, one blood, one destiny.
Unity is strength, the Warsaw underground.
We look forward to our brothers, they know about it.
We, a lot of work because we want more of the fleet.
Together we will build a new Poland, a new order,
The new order, a better world.
J is the beginning, this saga will continue.
It Zary, it Hudy is Jasiek MBH.
You know the taste, zero losses.
This rap is in us, it's time.
To each is zczaił.
HG on the wave makes
that'll be good fun.
Still relaxed, gimbusy are fun.
It's me and my people, diil gang forever.
We bring light Ziom, we carry the truth.
But you know me,
Every day we go after the victory,
Unity, loyalty, brotherhood.

Unity x7
This hip hop!
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Jedność:
 • Pięć razy pojawia się tekst Jedność jest siłą jedność ma moc po polsku.
 • Cztery razy pojawia się tekst Liczy się rodzina a nie stracony czas po polsku.
 • Cztery razy pojawia się tekst Jedność jest w tobie jedność jest w nas po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Hemp Gru wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij