Ups.. treść na stronie tylko dla osób pełnoletnich!

Piosenka jak i teledysk mogą zawierać wulgaryzmy, treści obraźliwe bądź erotyczne. Aby kontynuuować musisz potwierdzić swój wiek.

J, Jeden Osiem L

Jeden Osiem L - Kiedyś było inaczej po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Kiedyś było inaczej, inne życie małolata,
a w dorosłe życie wkraczał wtedy kiedy umarł tata.
Pamięta jak mówił "Synu lekcje odrobiłeś?,
bądź w domu na ósmą, dzisiaj nic się nie uczyłeś."
A on na podwórko, w piłkę grać z kolegami,
pierwszy wyjazd na mecz, no i powrót z siniakami.
Wtedy było fajnie, niczym się nie przejmowałem
Było źle to nie płakałem, że jest dobrze udawałem
Ale jak długo można? Nic nie mówić jak masz doła?
Problemy w domu z hajsem, podwórko i szkoła.
Spotkania na ławce i bezcelowe picie...
Zastanów się nad tym, czy tak ma wyglądać życie?
Debile nie widzicie, jak wszystko można stracić
Iść zawsze do przodu, żeby tylko się wzbogacić.
Nie zaznasz szczęścia, jeśli widzisz je w mamonie
Radością dla mnie słowa, moja pięść na mikrofonie
Hajs w życiu jest potrzebny i nie ma co pierdolić,
Może szczęścia nie daje, ale lepiej żyć pozwoli
Ile dziecku odmówisz?
Co nie kupisz czekolady?
Tanie chińskie zupki w paczce, bo nie starczy na obiady
Za TV nie zapłacone, przyjdą przetną kabel
Człowiek patrzy na człowieka, jak na Kaina Abel
Życzę teraz wszystkim ludziom, żeby Wam się udało
Gdy dostaniesz coś od życia, żeby Ci nie było mało
Bo tak już się zdarzało, po kolei upadało
Ale od Ciebie zależy i to tylko Twoja sprawa
Zapamiętaj jedną rzecz!
Życie to nie jest zabawa, Życie to nie jest zabawa


Ref.
Kiedyś było inaczej
Zapamiętaj dobre chwile
Porażkami się nie przejmuj
Chociaż było ich tyle /x4


Kiedyś było inaczej, czy się zmieni? - tego nie wiem
Jadę dalej swoją drogą, nie oglądam się za siebie
Bo to, co teraz robię, robię tylko dla Ciebie
Dla siebie, przyjaciół i dla reszty bliskich osób
Agresywka,napisanie dla mnie to jest właśnie sposób
Wciąż z uniesioną głową, to samo grono osób
Ale było inaczej, że jest lipa opowiadam
Boże pomóż przetrwać wszystko, na kolanach Ciebie błagam
Żeby wróciły te dni, kiedy uśmiech był na twarzy
Żebym spokojnie zasypiał i znowu zaczął marzyć
Bym nie odszedł z tego świata niezapamiętany
To jest właśnie ta ekipa, ta ekipa z zasadami
Kartka nadziei dla Ciebie, przecież wszyscy się zmieniamy
Życie jak matematyka, trudne to zadanie
Wybijanie pięścią szyby, to nie rozwiązanie.
Nie opuszczaj pięści w walce, życie trudnym przeciwnikiem
1:0 dla Ciebie mecz kończy się wynikiem
Poziom życia w Polsce opadł poniżej minimum
600 złoty na początek w pracy to jest maximum
Dzięki mamo za wszystko i przepraszam za problemy.
Kiedyś było inaczej, ale dalej żyjemy, ale dalej żyjemy,
ale dalej żyjemy. Kiedyś było inaczej, ale dalej żyjemy...


Ref.
Kiedyś było inaczej
Zapamiętaj dobre chwile
Porażkami się nie przejmuj
Chociaż było ich tyle /x4


Kiedyś było inaczej, teraz zalewam się płaczem
Jeśli wiara czyni cuda, musisz wierzyć że się uda
Trzymaj wiarę swą przy sobie, moje słowo powie Tobie
Nie ma przecież tego złego co by na lepsze nie wyszło
Jest Ci teraz ciężko? Teraz życie poszło?
No to dla Ciebie piszę, te słowa są pisane
Moje rymy, moje zdania na tą kartkę wylewane
Tylko 100% prawdy
Tylko 100% wiary
Patrze dookoła, ten świat nie jest doskonały
To są nasze marzenia, widzisz? Czy to boli?
A jak sądzisz, co czuję, kiedy chłopak się spierdolił?
Kiedy dobry chłopak, mądry sam robi se przeszkody
Patrze na nich wszystkich i nikogo już nie widzę
Chłopaki dajcie spokój, nie chce mówić że się wstydzę
Mamy tylko jeden sezon, tylko tyle dostaliśmy
Tylko od nas zależy jak to wszystko skończyliśmy
Zupełnie inaczej - Tak inaczej kiedyś było
Dużo czasu uciekło, wiele rzeczy się zmieniło
Kiedyś tylko skarpa, teraz część bardziej środkowa
Kiedyś bardziej do dołu, teraz tendencja wzrostowa
Choć już nie raz błądziłem, życie tak oszukiwałem
Czasem się zastanawiam,jak je zdołać przetrwałem?
Wiele minionych chwil, za stracone uważam
Jednak w sumie one czegoś jednak nauczyły
By zawsze biec do celu, nawet gdy opadły siły
Od samego początku, zawsze do celu dążyłem
A czy do niego doszedłem?
Jeszcze tego nie odkryłem, Jeszcze tego nie odkryłem...

Tłumaczenie:

It was at one time differently, other life of the teenager,
and he became involved in an adult life when dad died.
He remembers how he said "Son did you do your homework?,
be at home on eighth, today nothing you didn't study. "
And he to the courtyard, into the ball to play with friends,
the first departure to the match, and return with bruises.
It was then great, I was upset by nothing
Badly it was I didn't whine that it was well I pretended
But how long is it possible? To say nothing how you have nothing doła?
Problems at home from hajsem, the courtyard and the school.
Of meeting on the bench and fruitless drinking...
Think about it above, whether this way the life is supposed to look?
Morons you can't see, how it is possible to lose everything
To go always ahead in order to become rich.
You won't experience happiness, if you can see them in the dough
With joy for me words, my fist on the microphone
Hajs in the life is needed and there is no what to talk bullshit,
Perhaps he isn't giving happiness, but better to live will let
How many will you refuse the child?
What you won't buy chocolate bars?
Chinese Tanias of soup in the package, or else won't suffice to dinners
Not paid for the TV, will come will cut the cable in two
The man is looking to the man, for Kain Abel
I wish now for everyone for people you to manage
When you will get something from the life so that you don't feel little
Because it so already happened, one after the other fell down
But he depends on you and it is only your matter
Remember one thing!
A life isn't a play, a Life isn't a play


Clerk
It was at one time differently
Remember good times
With defeats don't be upset
At least this many of them were / x4

Was it at one time differently, whether will change? - of it I don't know
I am going farther any way, I am not looking back
Because I am doing what now I am doing, only for you
For oneself, of friends and for the rest of close friends and family
Agresywka, writing for me that is exactly a way
Still with the raised head, it is very circle of the people
But it was differently, that there was a lime tree I am talking
God help to survive everything, on knees I am begging you
If only these days came back, when the smile was on the face
So that calmly I fall asleep and then again started dreaming
I wouldn't depart from this world not-remembered
It is exactly this team, this team with principles
Sheet of hope for you, after all everyone we are changing ourselves
Living as mathematics, difficult it is a task
Lining with the fist the pane, it not solving.
Don't leave the fist in the fight, life with difficult opponent
for you the match is ending with 1:0 with result
The standard of living in Poland tormented the minimum below
600 zloty for the beginning at the work it is a maximum
Thanks mum for everything and I apologise for problems.
It was at one time differently, but farther we live, but farther we live,
but farther we live. It was at one time differently, but farther we live...

Clerk
It was at one time differently
Remember good times
With defeats don't be upset
At least this many of them were / x4

It was at one time differently, now I am pouring myself the crying
If faith can work miracles, you must believe that he will come off
Hold your faith by yourself, will tell you my word
There is after all no it bad what in order to on better didn't leave
Are you feeling now heavily? Did now living go?
Yeah for you I am writing it, these words are written
My rhymes, my sentences to this sheet poured out
Only a 100% of the truth
Only a 100% of the faith
I am looking around, this world isn't excellent
Are these our dreams, you can see? Does it ache?
When you think, what I smell, when the boy came a cropper?
When good boy, clever alone is doing obstacles just
Patrze on them I can't already see everyone and nobody
Boys leave alone, doesn't want to say that I am shy
We have only one season, only this many we got
He only depends on us how that's all we finished
Totally different - so differently at one time was
A lot of time escaped, many things changed
At one time only an escarpment, now more centre part
At one time more to the bottom, now upturn
Although more than once I was already mistaken, I cheated living this way
Sometimes I am thinking, how he is eating to manage did I survive?
Many past moments, I regard lost
However essentially however they taught something
In order always to run at the target, even when attacked forces
From very beginning, always at the target I aspired
And whether I reached him?
I didn't still discover it, I didn't still discover it...
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Kiedyś było inaczej:
 • Dwa razy pojawia się tekst Kiedyś było inaczej po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst Zapamiętaj dobre chwile po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst Porażkami się nie przejmuj po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Jeden Osiem L wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij