P, Paktofonika

Paktofonika - CD Kinematografii po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Rahim:
Pamiętasz wyczyny lirycznej mafii?
(Fokus: Na na na na)... kinematografii...

x2

Fokus:
Dla każdego prawdziwego respekt mam
Otwieram usta miasta KC czasem ze składem a czasem sam
Dbam o wizerunek śląskiej sceny, masz problemy?
Nie gadamy, rymujemy, reprezentujemy
Bez żadnej ściemy... komponujemy bity
Kombinujemy płyty
Skład P F K – układ niesamowity
Masz coś do powiedzenia?
F O K U S M O K zmienia punkt widzenia
To do widzenia panu... hip-hop’u nie robi się dla szpanu...
Ktoś musi to dać do zrozumienia
Trzeba się trzymać planu po wynurzeniu z podziemia
nie ma, że boli... taka jest cena wynurzenia.

Rahim:
Pamiętasz wyczyny lirycznej mafii? (Magik: Są nowiny...) ciąg dalszy kinematografii...
Chłopaki, dziewczyny, zaraz was trafi!... (Magik: Aaa) archiwum kinematografii

x2

Magik:
Pojawiam się i znikam, taka rola Magika
Przy tym trwam, jestem tam gdzie Paktofonika..
Na tym punkcie mam bzika, tu nic nie da polemika
Ten pakt to unikat, nie przerobisz na duplikat
Przyjmij ten komunikat, do góry jak Ikar
Z tym się borykam, by nie popełnić byka
I wcale nie mam zamiaru dać za wygraną
Budzę się co rano, wiem co już grano
Wiem o co po co dbano i jak koleje losu
Mogą poplątać, że połapać się nie sposób
Lepiej losu nie kusić, lepiej coś wyrzucić,
Niż to w sobie dusić, nie próbuj się zmusić
I bierz co ci dane, bądź losu panem
A rozstrzygnięcie będzie z góry zaplanowane
To się okaże, to czas pokaże
Tymczasem po głowie chodzą mi słowa w parze
Raz, że lubię to robić, a dwa, że
Kiedy to robię widzę uśmiechnięte twarze,
A to właśnie jest Everest moich marzeń
To właśnie jest Everest moich marzeń
I dalej: piorunem, jak rażony gromem
Tutaj jest nas trójka, z tym samym syndromem
I ścisłym gronem... i z mikrofonem
Magik... i sprawy wagi ważącej tonę.

Fokus:
Właśnie tak, właśnie tak, tak, tak... właśnie tak... się to robi na południu

x2

Rahim:
Pamiętasz wyczyny lirycznej mafii? (Magik: Są nowiny...) ciąg dalszy kinematografii...
Chłopaki, dziewczyny, zaraz was trafi!... (Magik: Aaa) archiwum kinematografii

x2

Fokus:
Były różne sprawy, dotknęły mnie aspekty
Problem był konkretny, do dziś widzę efekty
I widzę więcej, wiem więcej, tak to jest mniej więcej
Uczę się sztuki życia, hip-hop to mój sensei ej
Naciśnij PLAY z tej... strony PFK, sprawdź to
No bo to dopiero rozgrzewka
Początek, pieniądze to główny wątek dnia
A ta muzyka to nie wyjątek
Wyrosłem z przybijania piątek, człowieku
W perspektywie hip-hop jest dla mnie formą leku
Na dziurawy budżet to nie kwestia wyboru,
to kwestia szczerości... ksz ksz ...bez odbioru
...ksz ksz w kwestii hard-core’u
F O K jak piorun z katowickiego sektoru
Na forum wydarzeń, powodem oparzeń
Pieniądze są w kwestii sugestii moich marzeń
To leży w gestii, więc łap je za ster
Reprezentant południowych sfer
Szybki jak Dodge Viper, konkretny jak As kier..
Fokusmok snajper sksz ksz...

Tłumaczenie:

Rahim :
Do you remember the feats of lyrical Mafia?
(Fokus : na na na na ) ... cinematography ...

x2

FOKUS :
For any true respect I
I open my mouth the city KC sometimes the composition and sometimes alone
I care about the image of the Silesian scene , you have problems ?
Do not talk , rhyming , represent
Without any bullshit ... compose bits
combine plate
The composition of P F K squad - system eerie
Got something to say?
F O K U S M O K changes the point of view
It's goodbye to you ... Hip - hop does for kicks ...
Someone has to give to understand
You have to stick to the plan after emerging from the underground
no , that hurts ... Such is the price of ascents.

RAHIM :
Do you remember the feats of lyrical Mafia? ( Magician: These news ... ) Continued cinema ...
Boys , girls, soon you will ! ... ( Magician: Aaa ) archive film

x2

MAGIK:
I appear and disappear , the role of the magician
At the same time abide , I am there where Paktofonika ..
At this point, I'm crazy , nothing is impossible Controversy
This pact is unique , not to duplicate przerobisz
Take this message up like Icarus
This is struggling not to make a bull
And I do not intend to give up
I wake up every morning , I know what I've played
I know what's what and how care was fate
They tangle that does not catch on the way
It is better not to tempt fate , it is better to throw something ,
Than in a choke, do not try to force
I take what you data , or the fate of Mr.
A decision will be planned in advance
We'll see , time will tell
Meanwhile, the head of my words go hand in hand
One that I like to do , and two, that
When I do I see the smiling faces ,
And this is the Everest of my dreams
This is the Everest of my dreams
And again: lightning , thunder struck as
Here's the three of us , with the same syndrome
And inner circle ... and with microphone
Magik ... and affairs of weighing a ton.

FOKUS :
Just so , just so , so , so ... just like that ... This is done in the south

x2

RAHIM:
Do you remember the feats of lyrical Mafia? ( Magician: These news ... ) Continued cinema ...
Boys , girls, soon you will ! ... ( Magician: Aaa ) archive film

x2

FOKUS :
There were various things , hit me aspects
The problem was specific , to this day I can see the effects of
And I see more , know more , so it is more or less
I teach the art of living , hip- hop is my sensei above
Press PLAY on this ... PFK page , check it out
I mean, this is just the warm-up
Beginning, money is the main topic of
And this music is no exception
I grew up with nailing Friday , man
In the perspective of hip- hop to me is a form of drug
For leaky budget is not a matter of choice,
is a matter of honesty ... back back ... without receiving
back ... back on the hard- core'u
F O K like a thunderbolt from the Katowice sector
In total events cause burns
Money is at the suggestion of my dreams
It is the responsibility of , so Catch them at the helm
A representative of the southern areas
Quick as a Dodge Viper , concrete like Ace of hearts .
Fokusmok sniper shhhk kshh
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence CD Kinematografii:
 • Cztery razy pojawia się tekst x2 po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst Fokus: po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst Rahim: po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Paktofonika wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237

  ,


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij