Ups.. treść na stronie tylko dla osób pełnoletnich!

Piosenka jak i teledysk mogą zawierać wulgaryzmy, treści obraźliwe bądź erotyczne. Aby kontynuuować musisz potwierdzić swój wiek.

P, Paktofonika

Paktofonika - Priorytety po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Wszystko ma swoje priorytety, niestety.
Wszystko ma swoje wady, zalety.
Hierarchia wartości, obowiązki, przyjemności,
hip hopowa podróż do przyszłości. x2

W hip hopowej społeczności Fokusmok już gości,
jedna jedyna sprawa godna wytrwałości.
Niewiarygodnie szybki smok w świecie swych wartości,
powstałem z nicości, obrałem drogę ku wolności.

Pierwszy priorytet obrany serca bitem,
chociaż inne perspektywy rozmyte.
To c.d.n. nie sen, wiem, że mam to we krwi jak tlen.

Na pewno, pełna satysfakcja to jedno,
korzyść jest rzeczą tylko pokrewną.
Nie pękam, nie stękam, to innych jest udręka,
nie błagam, nie klękam, mam radość w tych dźwiękach.
Swobodnie słowa plątam na wszystkich moich frontach,
siedzę, kucam, rozrzucam je po kątach.

Przyjemne z pożytecznym to sukces odwieczny,
bez obawy, ja jestem bezpieczny.
Ale w jakim sensie? Oto jest pytanie,
panie i panowie, otwarte losowanie.
Los tej loterii ciąży na jednej karcie,
nie mam wyboru, za to ludzi poparcie.
Prawdopodobieństwo jednak większe niż w totka,
że ta karta to nie blotka.
Mam manię, to ciągłe słów kompletowanie,
tak było, jest i tak zostanie.

Fenomenalne powierzchnie tnące moim priorytetem,
analizuję barwy, smocze oczy są pryzmatem.
Zatem czy to z kwadratem czy solowym traktem,
czy traktatem niepisanym, połączony z 3xKlan.
Czy może paktem z Mag Magikiem i Rahim-o-logikiem,
jedno jest faktem, jestem rymotechnikiem.

Wszystko ma swoje priorytety, niestety.
Wszystko ma swoje wady, zalety.
Hierarchia wartości, obowiązki, przyjemności,
hip hopowa podróż do przyszłości. x2

Jedyne niedogodności z powodu mej miłości
to szkolne zaległości i brak wyrozumiałości.
U gości, którzy nie chcą dzielić ze mną mej radości,
to boli, pierdolę, kręcę pokrętłem głośności.

Bujanie konika Magika,
to nie filatelistyka czy numizmatyka.
Nie mam też ochoty na zabawy w żołnierzyka,
zegar tak tyka, a czas umyka.

Ciągły trening sprawności do słownych walk 'kumite',
o autorytet, mój najwyższy priorytet.
Czy to dla mnie brawa bite?
Nie sądzę, nie wierzę.
Zbyt wysoko nie mierzę, bo po co?
kiedy słowa się tak cyklicznie kocą,
przy tym gdy inni się tak straszliwie pocą dniem i nocą.

Spalonymi mostami łączę się z miastami,
z takimi samymi jak ja hip hopowymi głowami.
Tylko jedynie czasami, pomiędzy levelami
myślami zajmuję się rzekami za plecami.

A więc informuję w czym najlepiej się czuję,
w czym specjalizuję i co mnie raduje.
W świecie rzeczywistym stacjonuję,
to tu funkcjonuję i wciąż kombinuję.
Szczęścia na bazie czyjejś porażki nie buduję,
stale komponuję, rymuję i się edukuję.

Pierwszy priorytet i znowu z apetytem
jedynej sprawie oddanie całkowite.
To chroni mnie tak jak posła immunitet,
karmię duszyczki co nigdy nie są syte.
To w pytę, że nie tylko dla mnie to pożytek,
a co zdobyte nigdy nie będzie szczytem.

Widzę szczyt, a za szczytem zaszczyt za zaszczytem,
lśnienie mistrzostwa kieruje moim bytem.
Ambicja spotyka się z uznaniem i zachwytem,
Wyrzeczenia są tutaj jedynym zgrzytem.
Priorytetem Ha I Pe Ha O Pe
eN I Gie De Ygrek eS Te O Pe.
Idę tym tropem, bawię się hip hopem,
zalewam potopem rymów kłopot za kłopotem.

Mrówka i harówka, wspólne ze sobą słówka,
wolna od nich ma główka, życie fajne jak kreskówka.
Mam swój cel, jak pocztówka trafiać do adresata,
W ten sposób podróżuję, lecz nie jak Magellan dookoła świata.
I nie ma bata na jakiekolwiek zmiany, choć bieda przygniata.

Wszystko ma swoje priorytety, niestety.
Wszystko ma swoje wady, zalety.
Hierarchia wartości, obowiązki, przyjemności,
hip hopowa podróż do przyszłości. x2

Tłumaczenie:

Everything has its own priorities, unfortunately.
Everything has its pros, cons.
The hierarchy of values, duties, pleasures,
hip hop trip to the future. x2

The hip hop community has Fokusmok guests
the one and only thing worthy of perseverance.
Incredibly fast dragon in the world of its value,
rose from nothingness, I took the road to freedom

The first priority of elected heart beat,
although other perspectives blurred.
This t.b.c. not a dream, I know I have it in the blood and oxygen.

Certainly, full satisfaction is one thing,
benefit, it is only a kindred.
No break, no steak, then the other is suffering,
do not beg, do not kneel, I delight in the sounds.
Plat words freely on all my fronts,
I sit, squat, scatter them into corners.

With pleasure the success of the eternal,
no worries, I'm safe.
But in what sense? That is the question,
ladies and gentlemen, open draw.
Fate of the lottery falls on one card
I have no choice, but people support.
However, the likelihood of greater than the lottery,
that this card is not blot.
I mania, completing the continuous words,
it was, is, and will.

Phenomenal cutting my priority areas,
analyze color, dragon eyes prism.
So is it with the square of the solo treaty,
or unwritten treaty, coupled with 3xKlan.
Can pact with Mag Magician and Rahim-o-logician,
One thing is a fact, I'm rymotechnician.

Everything has its own priorities, unfortunately.
Everything has its pros, cons.
The hierarchy of values, duties, pleasures,
hip hop trip to the future. x2

The only inconvenience because of my love
School is up and the lack of understanding.
At the guests who do not want to share with me my joy,
it hurts, fuck, I spin the volume knob

Rocking horse Magic,
This philately or numismatics is not.
I have no desire to play the soldier,
the clock is ticking so, and missing time.

Continuous training skills for verbal combat 'kumite'
the authority, my biggest priority.
Is it for me applauded bite?
I do not think I do.
I measure not too high, for what?
when the words are so regularly blanket
while the others are so terribly sweaty day and night.

Burnt bridges unite the cities,
with the same as me hip hop heads.
But only sometimes, between levelami
thoughts dealing with rivers behind.

So what's best to inform you feel,
What I specialize in and what delights me.
Stationed in the real world,
it works and there are still scheming.
Based on one's luck did not I build failure,
constantly composing, rhyme and to educate.

The first priority, and again with appetite
only on the total commitment.
This protects me as MP immunity
I feed the souls that are never sated.
It in hung, not only for me to use,
and what is gained will never peak.

I can see the summit, and the summit of honor for honor
glitter championship directs my being.
Ambition met with appreciation and admiration,
Renunciation is the only jarring note here.
Priority Ha Ha I Pe Pe O
eN I Gie De Ygrek eS Te O Pe.
I walk this path, I play with hip hop,
Flood pour rhymes trouble for trouble.

Ant and drudgery, shared with each word,
free of them have head, life as a cool cartoon.
I have a purpose, like a postcard hit the addressee,
In this way, travel, but not as Magellan around the world.
And there is no whip on any changes, although crushing poverty.

Everything has its own priorities, unfortunately.
Everything has its pros, cons.
The hierarchy of values, duties, pleasures,
hip hop trip to the future. x2
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Priorytety:
 • Trzy razy pojawia się tekst hip hopowa podróż do przyszłości x2 po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst Hierarchia wartości obowiązki przyjemności po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst Wszystko ma swoje priorytety niestety po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Paktofonika wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237

  , ,


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij