P, Paluch

Paluch - Słyszałem o... ft. Kali po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Słyszałem o takich miejscach,
słyszałem o takich ludziach,
słyszałem o takich miejscach, gdzie,
słyszałem o takich ludziach, co.
mhm.

[Paluch]
Dzisiaj miałem sen, chciałbym zatrzymać go w pamięci,
był dobry jak seks z miłości nie dla pieniędzy,
widziałem bólu kres i życie w świecie bez nędzy, (bez),
tam każdy dzień miał sens, czułem że mam zdrowe nerwy, (wreszcie).
Szczęście bez przerwy, idealna równowaga,
tęsknota była chwilą bo każdy szczęśliwe wracał, (żywy),
jeśli ktoś wierzył to żył według wiary zasad,
bez fanatyków , tych pozujących na mesjasza. (mhm)
Każde dzieciństwo to najlepszych wspomnień pasmo,
z rodziną blisko, ich przyszłość rysowana jasno,
wszystkie dzieci miały dom z dala od domu dziecka,
bezpieczny jak schron, bez patologii piekła, (bez).
Ludzie byli ludźmi bez rasowych podziałów,
w jednym języku mogli mówić, stanowili jeden naród,
bez polityki granic, i bez kursów walut,
a twoja przyszłość nie leżała w rękach banku, (nie).

Ref.
Słyszałem o takich miejscach gdzie,
ludzie nie mają wrogów bo łączy ich jeden cel,
słyszałem o tych ludziach co,
niezależnie od miejsc wszędzie odnajdą dom.
Słyszałem o takich miejscach gdzie,
pod bezkres ciągnie się niebo ,rajskie noce i dnie,
słyszałem o tych ludziach co,
gdzie oni są, gdzie oni są, gdzie oni są.
[Kali]

Dzisiaj miałem sen, był piękniejszy od rubinów, malujący barwy tęczy deszcz, kraina żonkilów, nie do opisania piękno w tonacji anielskich szeptów, to kraina gdzieś daleko za milionowych zakrętów , Widziałem ziemie wolna od negatywnych energii, dzieci piły z kałuży , nie było miast i peryferii, pośród prerii żywot istot szanujących plan stworzenia, tam Kain i Abel żywi w uścisku wybaczenia
W tonacji purpury, pantony, ocean barw, unoszą mnie ponad góry dźwięki harf,
tylko chmury pod stopami, mam bez kubatury Notre-Dame, to moje miejsce gdzie
klęczę spływa po policzku szczęście tam siedzieć gdzie nic nie ma znaczenia,
trwam jeszcze chwile, zapisać ją w marzeniach odpalam świece jej żar światło
Cię opływa bo esencja Edenu w każdym z nas żywa.
[Paluch]
Wczuj się, poczuj tą ulgę, nie musisz walczyć,
bo dziś twój bliźni jest jak pies i co drugi warczy,
nie musisz błyszczeć i mieć najlepszej pracy,
nie musisz krzyczeć żeby ktoś cię w końcu zauważył.
Masz to, miłość i wierność idą razem,
wtedy masz wszystko ziom, furę, chatę i plazmę,
full opcja, pełen pakiet i duchową nawigację,
zamykasz oczy, lecisz, zawsze masz najlepszą trasę, (ehe).
Nie ma wyścigu, każdy ma gdzie indziej metę,
a równy start, likwiduje konkurencję,
to tylko sen, to nie istnieje w naszym świecie,
w środku nocy budzę się i przez chwilę jest lepiej.
Chcę wrócić tam gdzie upadki są zawsze miękkie,
ludzie uczą się na błędach i są mądrzejsi z wiekiem,
słyszałem o tych miejscach, nikt nie wie jak tam dolecieć,
słyszałem o tych ludziach, chyba żyją w innym świecie.

Ref.2x
Słyszałem o takich miejscach gdzie,
ludzie nie mają wrogów bo łączy ich jeden cel,
słyszałem o tych ludziach co,
niezależnie od miejsc wszędzie odnajdą dom.
Słyszałem o takich miejscach gdzie,
pod bezkres ciągnie się niebo ,rajskie noce i dnie,
słyszałem o tych ludziach co,
gdzie oni są, gdzie oni są, gdzie oni są.

Tłumaczenie:

I've heard of such places,
I've heard about people,
I have heard of such places, where,
I've heard about people that.
mhm

[Paluch]
Today I had a dream, I would keep it in mind,
was as good as sex with love not for money,
I have seen an end to the pain and life in a world without poverty, (without)
there every day to make sense, I felt that I have healthy nerves, (finally).
Happiness without interruption, perfect balance,
longing was just happy because everyone was coming, (live)
if one believed that he lived by faith principles,
without fanatics, those posing as the messiah. (mhm)
Any childhood memories is the best band,
close family, their future clearly drawn,
all children have a home away from home child
safe as shelter, no pathology hell, (no).
People were people without racial divisions,
in one language they speak, constituted one nation,
policy without borders and without exchange rates,
and your future does not lie in the hands of the bank, (no).

Ref.
I have heard of such places where,
people do not have enemies because they share one goal,
I heard about these people which,
regardless of places everywhere find the house.
I have heard of such places where,
the vastness stretches sky, heavenly days and nights,
I heard about these people which,
where they are, where they are, where they are.

[Kali]
Today I had a dream, it was more beautiful than rubies, painted colors of the rainbow rain, the land Żonkilowa, indescribable beauty in the key of angelic whispers, a land far away for millions of turns,
I saw the lands free from negative energies, the children saw the puddle, there was no cities and the periphery, in the midst of the prairie life beings who respect the plan of creation, there Cain and Abel alive in the embrace of forgiveness
In tones of purple, Pantony, ocean color, take me over the top sounds of harps,
only clouds under my feet, I have no cubic capacity of Notre-Dame, this is my place where
I kneel flows cheek lucky to sit there where nothing matters,
staying still moments, save it in a dream fires its heat light candles
Flows around you because the essence of Eden in all of us alive.

[Paluch]
Feel up, feel the relief, you do not need to fight,
because today your neighbor is like a dog and every other growls,
you do not need to shine and have the best job,
you do not have to scream to someone you finally noticed.
You got it, love and faithfulness go together,
then you have all level, cart, hut and plasma,
full option, full package and spiritual navigation
close your eyes, you're flying, you always have the best route (ehe).
There is no race, everyone has run elsewhere,
and equal start, eliminates competition,
it's just a dream, it does not exist in our world,
in the middle of the night I wake up and for a moment is better.
I want to go back to where falls are always soft,
people learn from mistakes and be wiser with age,
I've heard of these places, no one knows how to fly there,
I heard about these people, unless they live in a different world.

Ref.2x
I have heard of such places where,
people do not have enemies because they share one goal,
I heard about these people which,
regardless of places everywhere find the house.
I have heard of such places where,
the vastness stretches sky, heavenly days and nights,
I heard about these people which,
where they are, where they are, where they are.
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Słyszałem o... ft. Kali :
 • Cztery razy pojawia się tekst słyszałem o tych ludziach co po polsku.
 • Cztery razy pojawia się tekst Słyszałem o takich miejscach gdzie po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst ludzie nie mają wrogów bo łączy ich jeden cel po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Paluch wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237

  ,


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij